Beschikbare tests in RSP

Routine-onderzoek
1 CGAS Children's Global Assessment Scale Algemeen functioneren
2 HoNOS Health of the Nation Outcome Scale Meet de ernst van de problemen op individueel niveau en groepsniveau
3 KidScreen KidScreen-52 Bepalen algemene gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven voor kinderen en adolescenten
4 OQ-45.2 Outcome Questionnaire Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
5 PUL Positieve Uitkomsten Lijst Autonomie en sociaal optimisme
6 Benchmark ADHD en JoVo Benchmark ADHD en JoVo Benchmark onderzoek binnen zorgprogramma ADHD en Jong Volwassenen
7 Research Rintveld Research Rintveld Algemene patiëntengegevens eetstoornissen
8 Research Researchgegevens Onderzoeksgegevens t.b.v. statistische bewerking
9 SPSS SPSS gegevens Onderzoeksgegevens t.b.v. statistische bewerking
10 WHOQoL Who Quality of Life Meet ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen
11 Y-OQ-30 Youth Outcome Questionnaire-30 Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
Ontwikkelingsonderzoek
12 AASP-Ouder Adolescent/Adult Sensory Profile - Ouder Meet eigenschappen op het gebied van sensorische prikkels
13 AASP-Zelf Adolescent/Adult Sensory Profile - Zelfbeoordeling Meet eigenschappen op het gebied van sensorische prikkels
14 NLD-schalen De Nederlandse Non-verbale Leerstoornis schalen Spoort de kenmerken van (vroege ontwikkeling van) non-verbale leerstoornis (NLD) op
15 SCVT Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test Vaststellen sociaal-cognitieve vaardigheiden op leeftijdsgerelateerd ontwikkelingsniveau
16 VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting Bepalen kernsymptomen fundamentele onthechting: sociaal, emotioneel en sociaal-emotioneel
17 ADOS Autisme Diagnostisch Observatie Schema Onderzoek naar diagnose autisme of autisme spectrum stoornis en ontwikkelingsproblemen.
18 AQ Autisme-Spectrum-Quotient Meet in hoeverre onderzochte bij zichzelf autistiforme symptomen herkent.
19 EQ Empathizing Quotiënt Specifieke aspecten van sociale cognities: identificeren van emoties en gedachten van anderen
20 LOT Lees de Ogen Test Herkennen van Emoties
21 PDD-SQ Pervasive Developmental Disorder-Spectrum Quotiënt Screening op Pervasieve Ontwikkelingsstoornis
22 SCQ Vragenlijst Sociale Communicatie Geeft een indicatie voor mogelijke ASS: Autisme Spectrum Stoornis
23 SRS Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
24 SRS(-A) Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen Meet dimensies van interpersoonlijk gedrag kenmerkend voor autismespectrumstoornissen
25 ToM test-R Theorie of Mind test Revised Maakt een sterte/zwakte analyse van ToM (theorie of Mind) vaardigheden
26 VISK Vragenlijst Inventarisatie Sociaal gedrag Kinderen Omschrijven probleemgedrag van kinderen met pervasieve ontwikkelstoornissen
27 ADHD Protocol ADHD Eerste screening op levenslange ADHD en/of diagnose door behandelaar
28 AVL ADHD VragenLijst Geeft aan of jeugdigen de gedragssymptomen van ADHD vertonen
29 ADVZ Aangepaste Dementie Vragenlijst Zoekt dementie/ ouderdomsverschijnselen bij diep/ ernstig verstandelijke beperkten
30 AVZ-R Autisme- en Verwante Stoornissenschaal Indicatie of er mogelijk sprake is van Pervasive Developmental Disorder
31 DSDS Dementieschaal voor verstandelijke gehandicapten Hulpmiddel diagnostiek dementie volwassen mensen met verstandelijke handicap
32 DVZ Dementie Vragenlijst voor Zwakzinnigen Screening vroege opsporing van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
33 ESSEON Experiment Schaal Sociaal-Emotionele Ontw. Niveau Bepaalt het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling
34 OOB Observatielijst Ouder-wordende Bewoners Meet verandering door veroudering/ behoefte verpleging, verzorging, begeleiding
35 SGZ Storend GedragsSchaal Meet het vóórkomen van storend gedrag naar aard, frequentie en ernst
36 SOPD Schaal OntwikkelingsPsychiatrische Diagnostiek Opsporing psychiatrische problematiek bij mensen met verstandelijke beperking
37 SRZ-Plus Sociale RedzaamheidsSchaal Plus Bepaalt het niveau van sociale redzaamheid bij een verstandelijke beperking
38 SRZ(-i) Sociale RedzaamheidsSchalen Bepaalt het niveau van sociale redzaamheid bij een verstandelijke beperking
39 TVZ Temperamentsschaal Voor Zwakzinnigen Vaststellen van een aantal persoonskenmerken bij verstandelijke beperking
40 Vineland-Z Vineland Adaptive Behavior Scales Geeft een beeld van de sociale redzaamheid van kinderen met verstandelijke beperking
Klachten
41 BSI Brief Symptom Inventory Klachtenlijst van ervaren pathologie op acht dimensies en psychoticisme
42 CBCL / 1½-5 Child Behavior Checklist 1½-5 Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
43 CBCL / 4-18 Child Behavior Checklist Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
44 CBCL / 6-18 Child Behavior Checklist 6-18 Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
45 CMAI-D Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Duch) Bepalen van de frequentie van geagiteerde gedragingen bij ouderen
46 DKB-35 Dresdner Fragen Bogen Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
47 GIP-28 Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie Identificeren gedragsproblemen t.g.v. cognitieve stoornissen en stemmingsproblemen
48 HADS-NL Hospital Anxiety and Depression Scales Meet of er een indicatie is voor een toestandsbeeld van angst of depressie
49 NPI-Q Neuropsychiatrische Vragenlijst Beoordeling van gedragsveranderingen bij patiënten met dementie
50 NVOS Nijmeegse vragenlijst opvoedingssituatie Bepalen gezinsbelasting, attributies m.b.t. de opvoedingssituatie en hulpverwachting
51 SCL-90 Symptom Checklist - 90 Klachtenlijst: schatting van ervaren pathologie op 8 dimensies en psychoneuroticism.
52 SEV Sociaal-Emotionele Vragenlijst Gedragsbeoordeling voor problemen in sociaal-emotionele ontwikkeling
53 VvGK Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen Brengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart
54 VvGK 6-16 Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen Brengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart
55 BDI-II-NL Beck Depression Inventory - II - NL Mate van Depressief Syndroom vlgs. DSM-IV
56 CDI Children's Depression Inventory Depressieve stemming bij kinderen en jongeren
57 CSDD Cornell Scale for Depression in Dementia Screening voor Depressie van cliënten in verpleeghuizen
58 GDS-15/30 Geriatric Depression Scale Bepaalt indicatie voor depressie bij ouderen
59 GDS-8/15/30 Geriatric Depression Scale Bepaalt indicatie voor depressie bij ouderen
60 MADRS Montgomery Åsberg Depression Rating Scale Screenen van demente verpleeghuiscliënten op depressie
61 MDQ-NL Mood Disorder Questionnaire Stemmingsstoornis/bi-polaire stoornis volgens DSM-IV
62 MMSE-B Mini Mental State Examination-B / Depression Depressief syndroom bij ouderen
63 PgD Depressielijst Protocol Geriatrische Depressielijst Screenen van demente verpleeghuiscliënten op depressie
64 Zung-12 / SDS-12 Zung Depressielijst voor Ouderen Depressief Syndroom bij Ouderen
65 Zung-20 / SDS-20 Zung Depressie Vragenlijst Depressief Syndroom
66 BAI Beck Anxiety Inventory Meet de mate van angst bij volwassenen en adolescenten
67 FSS Fear Survey Schedule Sociale Angst, Straatvrees, Hypochondrie, Angst voor agressie en beestjes.
68 POL Paniek Opinie Lijst Cognitieve aspecten van paniekstoornis: Anticipatie, Consequenties en Coping
69 RSE Rosenberg Self Esteem Scale Bepaalt sociale phobia
70 SAS-K Sociale Angst Schaal voor Kinderen sociale angst
71 SAS Sociale Angst Schaal sociale angst
72 Scared Angst & bangzijn bij kinderen en adolescenten Meet belangrijkste angststoornissen volgens de DSM bij kinderen en adolescenten
73 VAK Vragenlijst voor Angst bij Kinderen Mate waarin een kind angst ervaart voor situaties en objecten
74 VAK 4-12 Vragenlijst voor Angst bij Kinderen Mate waarin een kind angst ervaart voor situaties en objecten
75 ZBV-K Zelf-Beoordelings Vragenlijst voor Kinderen Toestandsangst nu (state) en angstdispositie algemeen (trait)
76 ZBV Zelf-Beoordelings Vragenlijst Toestandsangst nu (state) en Angstdispositie algemeen (trait)
77 DNV Dwang-Neurose Vragenlijst Symptoomcomplexen binnen dwangneurose
78 IDB Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden Dwangklachten
79 Y-BOCS Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Intensiteit van dwanggedachten en dwanghandelingen
80 EDE-Q Eating Disorder Examination-Questionnaire `Globale ernst van de eetstoornis en de kemerken frequentie ervan
81 EDES Eating Disorder Examination Scale Beoordelen ernst van een eetstoornis
82 EDE Eating Disorder Examination Eetpatologie: etgewoonten, opvattingen eten, voedsel, lichaam en gewicht
83 EDI-II-NL Eating Disorder Inventory Psychologisch profiel en gedragskenmerken van de eetstoornis
84 LAV Lichaams Attitude Vragenlijst Meet de houding en de gevoelens t.o.v. het eigen lichaam.
85 Morgan-Russel Morgan-Russel Outcome Assessment Outcome assesment schedule for Anorexia Nervosa
86 NVE Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag meet verband tussen eetgedrag, psychische- en maatschappelijke factoren en overgewicht
87 CAPS Clinician-Administered PTSD Scale Het maken van een categoriale PTSS diagnose met een maat voor de ernst ervan
88 VIG/IES Vragenlijst Ingrijpende Gebeurtenissen Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
89 ZIL Zelfinventarisatielijst Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
90 DES/ DES II Dissociative Experience Scale Mate van dissociatieve ervaringen: amnesie, absorbtie en depersonalisatie
91 DIS-Q Dissociation Questionnaire Mate van Dissociatie: amnesie; toegenomen alertheid; controleverlies; identiteitsfragmentatie.
92 SCID-D Structured Clinical Interview for DSM-IV Dis-Stoornissen Screening van dissociatieve stoornissen vlgs. DSM-IV
93 SDQ-5/20 Somatoform Dissociation Questionaire Meet de ernst van (somatoforme) dissociatieve problematiek
94 ISB Inventarisatielijst Sociale Betrokkenheid Meet verschillende aspecten van moeheid
95 LKV-55 Lichamelijke Klachten Vragenlijst Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
96 LKV Lichamelijke Klachten Vragenlijst Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
97 MAAS Mindfulness Attantion Awareness Scale Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
98 MPI-DLV Multidimensional Pain Inventory (Dutch) Bepaalt pijngerelateerde psychologische en gedragsfactoren bij langdurige pijnklachten
99 Pijncoping Inventaristaielijst Pijncoping Inventarisatielijst Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
100 PCS Pain Catasthrophizing Scale Meet de mate waarin pijn als bedreigend wordt ervaren
101 PDI Pain Disability Index Meet de invloed van pijnklachten op het algemeen functioneren
102 RAND-36 RAND 36-item Health Survey Meten van de door de patiënt ervaren algemene gezondheidstoestand
103 TSK Tampa Scale for Kinesiophobia meet angst voor bewegen/letsel of nieuw letsel
104 VAS Visueel Analoge Schaal-Pijnscore Meet de mate van de pijn
105 ESI Eppendorfer Schizophrenie-Inventar Meet subjectieve fenomenen, kenmerkend voor een psychotische ontwikkeling
Gedragsonderzoek
106 AKTG Amsterdamse Korte Termijn Geheugen detecteren van onderpresteren op geheugen- en concentratietesten
107 SIMS Structured Inventory of Malingered Symptomatology Malingering
108 SS Supernormality Scale Tendentie tot systematisch ontkennen van symptomen
109 IOA Inventarisatielijst omgaan met anderen Sociale angst en sociale vaardigheden
110 SIG Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag sociaal vaardig gedrag; assertiviteit, spanningsniveau.
111 PMT-K Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Bepaalt prestatiemotief, positieve- en negatieve faalangst en waarderingsmotief
112 PMT-K-2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Bepaalt prestatiemotief, positieve- en negatieve faalangst en waarderingsmotief
113 PMT Prestatie Motivatie Test Persoonlijkheidsdispositie: Faalangst en Prestatiemotief
114 BDHI-D Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch Directe en Indirecte Agressie
115 ZAV Zelf-Analyse Vragenlijst Toestandsboosheid/state en Boosheiddispositie/trait
116 BPMA Zelfbeoordelingsvragenlijst BPMA Zelfbeoordeling persoonlijkheidskenmerken
117 CERQ Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Cognitieve copingsstrategieën na negatieve gebeurtenissen
118 CIS-20R Checklist Individuele Spankracht Meet verschillende aspecten van moeheid
119 CISS-NL Coping Inventory for Stressful Situations Meten van multidimensionele coping en copingsstijlen
120 HiPIC Hierarchical Personality Inventory for Children Beschrijft de normale variatie aan persoonlijkheidsverschillen (adaptieve verschillen) van kinderen
121 IPO Inventory of Personality Organisation ?
122 NOSI Nijmeegse Ouderlijke Stress Index Meet de stress of belasting bij het opvoeden van een kind
123 VG&O/ OBVL Opvoedingsbelastingslijst Meet de opvoedbelasting
124 P3 P3 In kaart brengen van pallet aan palliatieve activiteiten
125 RS-NL Resillient Scale - Nederlandse versie Meet de mentale veerkracht
126 UCL Utrechtse Coping Lijst Copingvaardigheden: omgaan met problemen en gebeurtenissen
127 VG&O/ VGFO Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders Meet hoe ouders het gezinsfunctioneren ervaren
128 VK+ VK+ Meten van de mentale veerkracht
129 VG&O/ VMG Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen Meet ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen
130 VG&O/ VSOG Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag Meet de manier van opvoeden en ouderlijk gezag
131 AAQ-II-NL Acceptance and Action Questionaire Betekenisgeving bij chronische ziekten
132 ABVK Amsterdamse Biografische Vragenlijst Persoonlijkheidskenmerken
133 EQ-5D Vragenlijst kwaliteit van leven Indicatie van kwaliteit van leven
134 Mini Plus M.I.N.I. Internationaal Neuropsychiatrisch Interview Visueel constructieve vaardigheden en performale shifting.
135 SPoNDs Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl Positief zelfbeeld, Negatief zelfbeeld en Vertrouwen in anderen
136 TCS Test Cognitieve Stijlen functionele en dysfunctionele denkstijlen
137 Ziekte Cognitie Lijst Ziekte Cognitie Lijst Betekenisgeving bij chronische ziekten
138 BZO Beroepskeuze Zelf-onderzoek oriëntatie bij de keuze van opleiding of beroep
139 UBOS Utrechtse Burn Out Schaal Emotionele uitputting, vervreemding van anderen, persoonlijke bekwaamheid.
140 AGS-30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30 Zelfbewustzijn; gevoeligheid voor anderen; vermogen tot hanteren van nieuwe situaties.
141 AGS 30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30 Zelfbewustzijn; Gevoeligheid voor anderen; Vermogen tot hanteren van nieuwe situaties
142 Autonomie Autonomielijst Zelfbewustzijn; gevoeligheid voor anderen; vermogen tot hanteren van nieuwe situaties.
143 MALT München Alkohol Test Screening op alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid.
144 CV-50 Communicatieve Vragenlijst Destructieve communicatie, Intimiteit, Vermijding
145 FRT Familie Relatie Test Waarneming familierelaties door kind
146 GKS-II GezinsKlimaatSchaal In kaart brengen van aantal belangrijke aspecten van het gezinsfunctioneren
147 GVL Gezinsvragenlijst Functioneren van het kind in de gezinsomgeving
148 MMQ Maudsley Marital Questionnaire Relatiesatisfactie, Seksuele satisfactie en Algemene levenssatisfactie
149 NGT-K Nijmeegse Gezinsrelatie Test - Kinderversie Meet de relatie van de cliënt met de andere gezinsleden
150 NRV Nederlandse Relatie Vragenlijst kwaliteit van intieme relatie, relatie-stabiliteit, voorspellen en meten/evaluatie van therapiesucces
151 OKIV-R Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised Meet het concrete gedrag, opvattingen en affect tussen een ouder en een kind
152 SOG-8 Schaal voor Ouderlijk Gedrag (-8 jaar) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
153 SOG-K Schaal voor Ouderlijk Gedrag (kind over vader/moeder) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
154 SOG Schaal voor Ouderlijk Gedrag (ouderversie) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
155 SSF Sexual Satisfaction Form Seksuele tevredenheid
Persoonlijkheidsonderzoek
156 ATL Adolescenten Temperament Lijst Meten van temperamentseigenschappen
157 BVAQ-40 Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire Meet alexithymie
158 DIPSI Dimensional Personality Sympton Itempool for Children Meet de volledige variatie aan persoonlijkheidsgereleteerde symptomen bij kinderen
159 ECR Experiences in Close Relationships Meet gehechtheidsstijl
160 EPPS/ GEPPS Edwards Personal Preference Schedule objectieve, niet-projectieve persoonlijkheids test. Meet persoonlijkheidskenmerken
161 IIP-32 Inventory of Interpersonal Problems Meet interpersoonlijke problemen
162 KID-N Kent Infant Development Scale Bepaalt het ontwikkelingsniveau van een kind met een mentale leeftijd tot ruim 1 jaar
163 PDQ-R Personality Disorder Questionnaire-Revised Screening persoonlijkheidsstoornis vlgs. DSM
164 PDQ-4+ Personality Disorder Questionnaire-4+ Screening Persoonlijkheidsstoornis vlgs. DSM-IV
165 SCID-II-SL SCID-II Persoonlijkheidsvragenlijst Screening van persoonlijkheidspathologie vlgs. DSM-IV
166 SCID-II Structured Clinical Interview for DSM-IV As II Screening van persoonlijkheidspathologie vlgs. DSM-IV
167 SIPP Severity Indices of Personality Problems Ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen
168 SIW Schaal voor Interpersoonlijke Waarden Meet wat mensen belangrijk vinden in hun sociale verkeer met andere mensen
169 SPQ Schizotypal Personality Questionnaire schizotypische persoonlijkheidskenmerken
170 SPQ-R Schizotypal Personality Questionnaire-R schizotypische persoonlijkheidskenmerken
171 TCI Temperament en Karakter Vragenlijst dimensies van temperament en karakter.
172 TCI / VTCI Temperament en Karakter Vragenlijst dimensies van temperament en karakter.
173 VKP Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid Persoonlijkheidskenmerken vlgs. DSM-IV en ICD-10
174 CBSA Competentie Belevings Schaal voor Adolescenten Hoe kinderen zichzelf vinden functioneren en hun gevoel voor eigenwaarde
175 CBSK Competentie Belevings Schaal voor Kinderen Hoe kinderen zichzelf vinden functioneren en hun gevoel voor eigenwaarde
176 Young SMI Young Schema Mode Inventory Meet emotionele toestanden van moment tot moment en coping responses
177 Young Schema Young Schema Vragenlijst YSQ-L3a persoonlijkheidskenmerken: cognitieve schema's
178 Young YCI Young Conscientiousness persoonlijkheidskenmerken: conscientiousness
179 Young YPI Young Parenting persoonlijkheidskenmerken: parenting
180 Young YRAI Young Vermijden persoonlijkheidskenmerken: vermijden
181 Young Atkinson Mode Inventory (YAMI-PM) Young Atkinson Mode Inventory persoonlijkheidskenmerken: cognitieve modi
182 Neo FFI NEO-FFI (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model
183 Neo FFI-3 NEO-FFI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model
184 Neo PI-R NEO-PI-R (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model plus facetten ervan.
185 Neo PI-3 NEO-PI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model plus facetten ervan.
186 DAPP-SF Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
187 DAPP-BQ Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
188 DAPP Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
189 HAP Hertero-Anamnetische Persoonlijkheidsvragenlijst Beoordeling persoonlijkheidskenmerken t.b.v. screening op persoonlijkheidspathologie
190 MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2 persoonlijkheidsdimensies
191 MTP-BS Multiculturele Persoonlijkheidstest Big-Six Inzichtelijk maken van iemands persoonlijke eigenschappen
192 NKPV Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst Meten van een aantal persoonlijkheidskenmerken
193 NPST Negativisme, Psychopathologie & Somatisering Test Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering
194 NPV-J Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
195 NPV-J-2 Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst - 2 Hoofddimensies van persoonlijkheid
196 NPV Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
197 NPV / NPV-2 Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
198 NPV / NPV-2 NPV-2-R Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
199 NVM Nederlandse Verkorte MMPI Persoonlijkheidsorganisatie
200 4-PT Vier Platen Test Projectietest: geschreven verhaal op basis van vier platen.
201 HTP-Tekeningen House Tree Person Tekeningen Visuo constructie; projectietest
202 TAT Thematic Apperception Test Projectietest: inhoud van het psychisch leven.
203 ZALC Zinnenaanvullijst Curium Geeft een indruk van de psychosociale of sociaal-emotionele ontwikkeling
204 ZAT-79/SCT Zinnen Aanvul Test 79 projectietest verbaal: meet bewuste thema's.
205 ADHD Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Human Resources
206 BIP BIP Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Geeft het zelfbeeld dat een kandidaat heeft m.b.t. functioneren in een werkomgeving
207 C-Scan Competentiescan Geeft overzichtelijk beeld van afstand tussen functieprofiel en persoonlijke profiel
208 DAT Differentiële Aanleg Test meet de cognitieve capaciteiten van een kandidaat
Neuropsychologisch
209 RBMT (Rivermead) Rivermead Behavioural Memory Test Verbaal, Visueel en Visuo-ruimtelijk geheugen in onmiddellijke, uitgestelde en prospectieve condities
210 WMS-R Wechsler Memory Scale-Revised Algemeen Geheugen: verbaal en visueel geheugen, aandacht/concentratie en lange termijn retentie
211 Nieuwe 15-WT-A Nieuwe 15-Woorden Test A Lange termijn geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal; retrieval stoornis
212 Nieuwe 15-WT-A/B Nieuwe 15-Woorden Test A/B Lange termijn geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal; retrieval stoornis
213 8-WT Acht-Woorden-Test (uit ADS-6) Leervermogen; lange termijn geheugen; retrievalstoornis.
214 Verhaaltje Babcock Verhaaltje Babcock Verbaal geheugen: inprenting van zinvol logisch samenhangend materiaal.
215 Verhaaltje Bobertag Binet Verhaaltje Bobertag Binet Verbaal geheugen/lange termijn geheugen: inprenting zinvol logisch samenhang. materiaal.
216 Verhaaltje Diesveldt Verhaaltje Diesfeldt P.O.D., begrijpend lezen Verbaal geheugen; receptieve taalvaardigheid.
217 Verhaaltje Rivermead RBMT Verhaaltje Rivermead verbaal geheugen; onmiddellijke reproductie en uitgestelde herinnering
218 VLGT VLGT Mondeling geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal
219 Wais cijferreeksen Wais Cijferreeksen cijfermatig geheugen; concentratievermogen.
220 Benton Benton Visuele Retentie Test Visuele perceptie; visueel geheugen; visuo-constructie
221 LLT Location Learning Test Brengt de effecten van o.a. dementie en veroudering, beroertes en medicatie in kaart
222 RVDLT Rey Visual Design Learning Test Meet capaciteit korte- en langetermijngeheugen en het leervermogen voor visuele informatie
223 SAN Begrip van Zinnen SAN Begrip van Zinnen (subtest 3) Receptieve taalfunctie
224 BBT Boston BenoemTaak Diagnosticeren (lichte) woordvindingsproblemen bij personen: gezond, taalstoornis of hersenletsel
225 Benoemen Lindeboom POD Benoemen Visueel Lindeboom Visueel geheugen.; expressieve taalvaardigheid
226 Fluency Woordopnoemen Categorie: Semantisch geheugen; snelheid, associatief. Letter: Executief functioneren
227 GIT Woord Fluency GIT Woord Fluency Verbaal geheugen expressief; snelheid van denken; associatief vermogen
228 SAN Benoemen Visueel SAN Benoemen Visueel (subtest 5) Expressie van taalfuncties: productief taalgebruik op woordniveau
229 SCICA Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents Gedrag, emoties, interactiestijl en klachten
230 Hooper Hooper Visual Organization Test (VOT) Perceptuele Organisatie
231 Klok Kijken POD Klok Kijken POD Ruimtelijk coördinatievermogen: stoornis in ontvangst en analyse van informatie
232 Poppelreuterplaten Luria Poppelreuterplaten Luria Visueel receptief vermogen: visuele integratie
233 RMT-Faces Recognition Memory Test - Gezichten geheugenstoornis bij gelocaliseerd hersenletsel en cerebrale atrofie; visueel perceptieve capaciteiten
234 RMT-Faces/Words Recognition Memory Test-Gezichten & Woorden geheugenstoornis bij gelocaliseerd hersenletsel en cerebrale atrofie; visueel perceptuele capaciteiten
235 Wais Blokpatronen Wais Blokpatronen Perceptuele organisatie: visueel ruimtelijk inzicht en organisatie
236 Beery VMI Development Test of Visual-Motor Integration Meet de oog-hand coördinatie
237 CFT Complex Figure Test (Rey Osterrieth) Visuo-ruimtelijke stoornissen, geheugenstoornissen
238 Complex Figure Test Complex Figure Test (Rey Osterrieth) Visuo-ruimtelijke vaardigheden en visuo-ruimtelijk geheugen
239 Rey Complex Figure Test Rey Complex Figure Test Meet de visuo-ruimtelijke vaardigheden en het visuo-ruimtelijk geheugen
240 Bourdon-Vos Bourdon-Vos Test Volgehouden aandacht en concentratie door kinderen; algemene organiciteit
241 Bourdon-Wiersma Bourdon-Wiersma Test Volgehouden aandacht en concentratie; algemene organiciteit
242 D2 Aandachts- en Concentratietest Meet aandacht en concentratie
243 Stroop Stroop Kleur-Woord Test Gerichte aandacht; exclusief concentratievermogen en afleidbaarheid
244 DK-CWT / Stroop D-KEFS Color-Word InterferenceTest Het vaststellen van executieve functies
245 DKefs-CWIT / Stroop D-KEFS Color-Word InterferenceTest Primaire executieve functies: verbale inhibitie en cognitieve flexibiliteit
246 TEA-Ch Test of Everyday Attention for Children Test concentratie / aandacht: Selectief, Volgehouden en controle (switching)
247 TMT Trailmaking Test/ Ketentest Aandacht & concentratie; (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen, flexibiliteit denken)
248 TMT, Trailmaking Trailmaking Test/ Ketentest Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; flexibiliteit denken)
249 DK-TMT, Trail Making Test D-Kefs Trail Making Test Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; flexibiliteit denken)
250 DK-TMT/ Trail Making Test D-Kefs/ Trail Making Test Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; mentale flexibiliteit)
251 BADS-C Behavioural Assessment Dysexecutieve Syndrome Children algemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
252 BADS Behavioural Assessment of the Dysexecutieve Syndrome algemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
253 Brief Executieve Functies Gedragsvragenlijst Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
254 Brief(-A) Executieve Functies Gedragsvragenlijst Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
255 FAB Frontal Assessment Battery Screeningstest voor frontaal disfunctioneren bij neurodegeneratieve ziekten
256 K-SNAP Kaufman-Neuropsychologische screening Meet basale aandacht, oriëntatie, waarneming en geheugen, redeneren en planning
257 Meander, Luria Meander, Luria (ADS-6) Visueel constructieve vaardigheden en performale shifting.
258 SDMT Symbol Digit Modalities Test Visueel ruimtelijk; perceptie; motoriek/schrijven; taal/spraak; snelheid van denken.
259 TLT, Tower of London Tower of London Test Planning en probleemoplossend vermogen
260 DK Tower Test D-KEFS Tower Test Meet verschillende strategische executieve functies
261 DKefs Tower Test D-KEFS Tower Test Meet verschillende strategische executieve functies
262 WCST Wisconsin Card Sorting Test meet cognitieve flexibiliteit; perseveratie en het vermogen tot abstract redeneren
263 ADS-6 Amsterdamse Dementie Screening Test Screening dementie: dementie van Alzheimer type (DAT) en Multi Infarct Dementie (MID).
264 CST Cognitieve Screening Test Screening van cognitieve stoornissen bij ouderen.
265 Camcog Camdex/Camcog oriëntatie, taal, geheugen, aandacht, rekenen, praxis, abstract functioneren, visuo-perceptie
266 EMCT Expanded Mental Control Test Screening voor Depressie van cliënten in verpleeghuizen
267 Kloktekenen Kloktekenen Bijdrage diagnostiek van dementie door testen van cognitieve functies
268 MMSE-Standaard Mini Mental State Examination, gestandaardiseerd Vermindering van cognitieve functies bij ouderen
269 MoCA Montreal Cognitive Assessment Screeningsinstrument voor lichte cognitieve stoornissen
270 Rekenen P.O.D. Rekenen P.O.D. abstractievermogen
271 Toutenburger Vragenlijst Toutenburger Vragenlijst geheugen en oriëntatie bij dementerenden.
272 VAT Visual Association Test Signaleren van anterograde amnesie en daarmee verband houdende ziektebeelden
Intelligentie-onderzoek
273 GIT-2 Groninger Intelligentie Test -2 Algemene Intelligentie
274 KAIT KAIT Algemene intelligentie; Crystallized (schoolkennis); Fluid (probleemoplossing)
275 RAKIT Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test Ruimtelijk-perceptuele redeneerfactor: logisch redeneren, nauwkeurig waarnemen en afleiding
276 WAIS Wais Algemene intelligentie
277 WAIS-III Wais-III Algemene intelligentie
278 WAIS-IV Wais-IV-NL Algemene intelligentie
279 WISC-III Wechsler Intelligence Scale for Children Algemene intelligentie
280 WPPSI-R Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Algemene intelligentie
281 WPPSI-III Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Algemene intelligentie
282 Raven Advanced Raven Advanced Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: conceptueel denken, abstract redeneervermogen; 'G'-factor (alg. intel.)
283 Raven Coloured Jeugd Raven Coloured Progressive Matrices (Jeugd) non-verbaal intelligentieniveau: visueel-perceptuele capaciteiten en analoog redenenen
284 Raven Coloured Ouderen Raven Coloured Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: visueel-perceptuele capaciteiten en analoog redenenen
285 Raven Standard Raven Standard Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: abstract denken, analoog redeneren; 'G'-factor.
286 SON-R Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest Niet-verbale algemene intelligentie; niveau van cognitieve ontwikkeling
287 NLV/NART Nederlandse Leestest Volwassenen Schatting pre-morbide intelligentie cerebraal beschadigde-, dementerende- en psychotische patiënten