Beschikbare tests in RSP

Routine-onderzoek
1 CGAS Children's Global Assessment Scale Algemeen functioneren
2 HoNOS Health of the Nation Outcome Scale Meet de ernst van de problemen op individueel niveau en groepsniveau
3 KidScreen KidScreen-52 Bepalen algemene gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven voor kinderen en adolescenten
4 OOO Ouderlijke Opvattingen over Opvoeding Inschatting van competentie en incompetentie van ouder
5 OQ-45.2 Outcome Questionnaire Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
6 PS Parenting Scale (verkorte versie) Brengt verstoringen in de opvoeding aan het licht
7 PUL Positieve Uitkomsten Lijst Autonomie en sociaal optimisme
8 Benchmark ADHD en JoVo Benchmark ADHD en JoVo Benchmark onderzoek binnen zorgprogramma ADHD en Jong Volwassenen
9 Research Rintveld Research Rintveld Algemene patiëntengegevens eetstoornissen
10 Research Researchgegevens Onderzoeksgegevens t.b.v. statistische bewerking
11 SPSS SPSS gegevens Onderzoeksgegevens t.b.v. statistische bewerking
12 VSKM Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden Signaleert kinderen met hoog risico op psychosociale problemen
13 WHOQoL Who Quality of Life Meet ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen
14 Y-OQ-30 Youth Outcome Questionnaire-30 Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
Ontwikkelingsonderzoek
15 AASP-Ouder Adolescent/Adult Sensory Profile - Ouder Meet eigenschappen op het gebied van sensorische prikkels
16 AASP-Zelf Adolescent/Adult Sensory Profile - Zelfbeoordeling Meet eigenschappen op het gebied van sensorische prikkels
17 NLD-schalen De Nederlandse Non-verbale Leerstoornis schalen Spoort de kenmerken van (vroege ontwikkeling van) non-verbale leerstoornis (NLD) op
18 SCVT Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test Vaststellen sociaal-cognitieve vaardigheiden op leeftijdsgerelateerd ontwikkelingsniveau
19 VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting Bepalen kernsymptomen fundamentele onthechting: sociaal, emotioneel en sociaal-emotioneel
20 ADOS Autisme Diagnostisch Observatie Schema Onderzoek naar diagnose autisme of autisme spectrum stoornis en ontwikkelingsproblemen.
21 AQ Autisme-Spectrum-Quotient Meet in hoeverre onderzochte bij zichzelf autistiforme symptomen herkent.
22 EQ Empathizing Quotiënt Specifieke aspecten van sociale cognities: identificeren van emoties en gedachten van anderen
23 LOT Lees de Ogen Test Herkennen van Emoties
24 PDD-SQ Pervasive Developmental Disorder-Spectrum Quotiënt Screening op Pervasieve Ontwikkelingsstoornis
25 SCQ Vragenlijst Sociale Communicatie Geeft een indicatie voor mogelijke ASS: Autisme Spectrum Stoornis
26 SRS Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
27 SRS(-A) Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen Meet dimensies van interpersoonlijk gedrag kenmerkend voor autismespectrumstoornissen
28 ToM test-R Theorie of Mind test Revised Maakt een sterte/zwakte analyse van ToM (theorie of Mind) vaardigheden
29 VISK Vragenlijst Inventarisatie Sociaal gedrag Kinderen Omschrijven probleemgedrag van kinderen met pervasieve ontwikkelstoornissen
30 ADHD Protocol ADHD Eerste screening op levenslange ADHD en/of diagnose door behandelaar
31 AVL ADHD VragenLijst Geeft aan of jeugdigen de gedragssymptomen van ADHD vertonen
32 ADVZ Aangepaste Dementie Vragenlijst Zoekt dementie/ ouderdomsverschijnselen bij diep/ ernstig verstandelijke beperkten
33 AVZ-R Autisme- en Verwante Stoornissenschaal Indicatie of er mogelijk sprake is van Pervasive Developmental Disorder
34 DSDS Dementieschaal voor verstandelijke gehandicapten Hulpmiddel diagnostiek dementie volwassen mensen met verstandelijke handicap
35 DVZ Dementie Vragenlijst voor Zwakzinnigen Screening vroege opsporing van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
36 ESSEON Experiment Schaal Sociaal-Emotionele Ontw. Niveau Bepaalt het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling
37 OOB Observatielijst Ouder-wordende Bewoners Meet verandering door veroudering/ behoefte verpleging, verzorging, begeleiding
38 SGZ Storend GedragsSchaal Meet het vóórkomen van storend gedrag naar aard, frequentie en ernst
39 SOPD Schaal OntwikkelingsPsychiatrische Diagnostiek Opsporing psychiatrische problematiek bij mensen met verstandelijke beperking
40 SRZ-Plus Sociale RedzaamheidsSchaal Plus Bepaalt het niveau van sociale redzaamheid bij een verstandelijke beperking
41 SRZ(-i) Sociale RedzaamheidsSchalen Bepaalt het niveau van sociale redzaamheid bij een verstandelijke beperking
42 TVZ Temperamentsschaal Voor Zwakzinnigen Vaststellen van een aantal persoonskenmerken bij verstandelijke beperking
43 Vineland-Z Vineland Adaptive Behavior Scales Geeft een beeld van de sociale redzaamheid van kinderen met verstandelijke beperking
Klachten
44 BSI Brief Symptom Inventory Klachtenlijst van ervaren pathologie op acht dimensies en psychoticisme
45 CBCL / 1½-5 Child Behavior Checklist 1½-5 Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
46 CBCL / 4-18 Child Behavior Checklist Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
47 CBCL / 6-18 Child Behavior Checklist 6-18 Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
48 CMAI-D Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Duch) Bepalen van de frequentie van geagiteerde gedragingen bij ouderen
49 DKB-35 Dresdner Fragen Bogen Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
50 GIP-28 Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie Identificeren gedragsproblemen t.g.v. cognitieve stoornissen en stemmingsproblemen
51 GIP Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie Identificeren gedragsproblemen t.g.v. cognitieve stoornissen en stemmingsproblemen
52 HADS-NL Hospital Anxiety and Depression Scales Meet of er een indicatie is voor een toestandsbeeld van angst of depressie
53 NPI-Q Neuropsychiatrische Vragenlijst Beoordeling van gedragsveranderingen bij patiënten met dementie
54 NVOS Nijmeegse vragenlijst opvoedingssituatie Bepalen gezinsbelasting, attributies m.b.t. de opvoedingssituatie en hulpverwachting
55 SCL-90 Symptom Checklist - 90 Klachtenlijst: schatting van ervaren pathologie op 8 dimensies en psychoneuroticism.
56 SEV Sociaal-Emotionele Vragenlijst Gedragsbeoordeling voor problemen in sociaal-emotionele ontwikkeling
57 VvGK Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen Brengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart
58 VvGK 6-16 Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen Brengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart
59 BDI-II-NL Beck Depression Inventory - II - NL Mate van Depressief Syndroom vlgs. DSM-IV
60 BDI-II-NL-R Beck Depression Inventory - II - NL - R Mate van Depressief Syndroom vlgs. DSM-IV
61 CDI Children's Depression Inventory Depressieve stemming bij kinderen en jongeren
62 CSDD Cornell Scale for Depression in Dementia Screening voor Depressie van cliënten in verpleeghuizen
63 GDS-15/30 Geriatric Depression Scale Bepaalt indicatie voor depressie bij ouderen
64 GDS-8/15/30 Geriatric Depression Scale Bepaalt indicatie voor depressie bij ouderen
65 MADRS Montgomery Åsberg Depression Rating Scale Screenen van demente verpleeghuiscliënten op depressie
66 MDQ-NL Mood Disorder Questionnaire Stemmingsstoornis/bi-polaire stoornis volgens DSM-IV
67 MMSE-B Mini Mental State Examination-B / Depression Depressief syndroom bij ouderen
68 PgD Depressielijst Protocol Geriatrische Depressielijst Screenen van demente verpleeghuiscliënten op depressie
69 Zung-12 / SDS-12 Zung Depressielijst voor Ouderen Depressief Syndroom bij Ouderen
70 Zung-20 / SDS-20 Zung Depressie Vragenlijst Depressief Syndroom
71 BAI Beck Anxiety Inventory Meet de mate van angst bij volwassenen en adolescenten
72 FSS Fear Survey Schedule Sociale Angst, Straatvrees, Hypochondrie, Angst voor agressie en beestjes.
73 POL Paniek Opinie Lijst Therapie-effect paniekstoornis: Anticipatie, Consequenties en Coping
74 RSE Rosenberg Self Esteem Scale Bepaalt sociale phobia
75 SAS-K Sociale Angst Schaal voor Kinderen sociale angst
76 SAS Sociale Angst Schaal sociale angst
77 Scared Angst & bangzijn bij kinderen en adolescenten Meet belangrijkste angststoornissen volgens de DSM bij kinderen en adolescenten
78 VAK Vragenlijst voor Angst bij Kinderen Mate waarin een kind angst ervaart voor situaties en objecten
79 VAK 4-12 Vragenlijst voor Angst bij Kinderen Mate waarin een kind angst ervaart voor situaties en objecten
80 ZBV-K Zelf-Beoordelings Vragenlijst voor Kinderen Toestandsangst nu (state) en angstdispositie algemeen (trait)
81 ZBV Zelf-Beoordelings Vragenlijst Toestandsangst nu (state) en Angstdispositie algemeen (trait)
82 DNV Dwang-Neurose Vragenlijst Symptoomcomplexen binnen dwangneurose
83 IDB Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden Dwangklachten
84 Y-BOCS Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Intensiteit van dwanggedachten en dwanghandelingen
85 EDE-Q Eating Disorder Examination-Questionnaire `Globale ernst van de eetstoornis en de kemerken frequentie ervan
86 EDES Eating Disorder Examination Scale Beoordelen ernst van een eetstoornis
87 EDE Eating Disorder Examination Eetpatologie: etgewoonten, opvattingen eten, voedsel, lichaam en gewicht
88 EDI-II-NL Eating Disorder Inventory Psychologisch profiel en gedragskenmerken van de eetstoornis
89 LAV Lichaams Attitude Vragenlijst Meet de houding en de gevoelens t.o.v. het eigen lichaam.
90 Morgan-Russel Morgan-Russel Outcome Assessment Outcome assesment schedule for Anorexia Nervosa
91 NVE Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag meet verband tussen eetgedrag, psychische- en maatschappelijke factoren en overgewicht
92 CAPS Clinician-Administered PTSD Scale Het maken van een categoriale PTSS diagnose met een maat voor de ernst ervan
93 VIG/IES Vragenlijst Ingrijpende Gebeurtenissen Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
94 ZIL Zelfinventarisatielijst Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
95 DES/ DES II Dissociative Experience Scale Mate van dissociatieve ervaringen: amnesie, absorbtie en depersonalisatie
96 DIS-Q Dissociation Questionnaire Mate van Dissociatie: amnesie; toegenomen alertheid; controleverlies; identiteitsfragmentatie.
97 SCID-D Structured Clinical Interview for DSM-IV Dis-Stoornissen Screening van dissociatieve stoornissen vlgs. DSM-IV
98 SDQ-5/20 Somatoform Dissociation Questionaire Meet de ernst van (somatoforme) dissociatieve problematiek
99 ISB Inventarisatielijst Sociale Betrokkenheid Meet verschillende aspecten van moeheid
100 LKV-55 Lichamelijke Klachten Vragenlijst Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
101 LKV Lichamelijke Klachten Vragenlijst Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
102 MAAS Mindfulness Attantion Awareness Scale Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
103 MPI-DLV Multidimensional Pain Inventory (Dutch) Bepaalt pijngerelateerde psychologische en gedragsfactoren bij langdurige pijnklachten
104 Pijncoping Inventaristaielijst Pijncoping Inventarisatielijst Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
105 PCS Pain Catasthrophizing Scale Meet de mate waarin pijn als bedreigend wordt ervaren
106 PDI Pain Disability Index Meet de invloed van pijnklachten op het algemeen functioneren
107 RAND-36 RAND 36-item Health Survey Meten van de door de patiënt ervaren algemene gezondheidstoestand
108 TSK Tampa Scale for Kinesiophobia meet angst voor bewegen/letsel of nieuw letsel
109 VAS Visueel Analoge Schaal-Pijnscore Meet de mate van de pijn
110 ESI Eppendorfer Schizophrenie-Inventar Meet subjectieve fenomenen, kenmerkend voor een psychotische ontwikkeling
Gedragsonderzoek
111 AKTG Amsterdamse Korte Termijn Geheugen detecteren van onderpresteren op geheugen- en concentratietesten
112 SIMS Structured Inventory of Malingered Symptomatology Malingering
113 SS Supernormality Scale Tendentie tot systematisch ontkennen van symptomen
114 IOA Inventarisatielijst omgaan met anderen Sociale angst en sociale vaardigheden
115 SIG Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag sociaal vaardig gedrag; assertiviteit, spanningsniveau.
116 PMT-K Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Bepaalt prestatiemotief, positieve- en negatieve faalangst en waarderingsmotief
117 PMT-K-2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Bepaalt prestatiemotief, positieve- en negatieve faalangst en waarderingsmotief
118 PMT Prestatie Motivatie Test Persoonlijkheidsdispositie: Faalangst en Prestatiemotief
119 BDHI-D Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch Directe en Indirecte Agressie
120 ZAV Zelf-Analyse Vragenlijst Toestandsboosheid/state en Boosheiddispositie/trait
121 BPMA Zelfbeoordelingsvragenlijst BPMA Zelfbeoordeling persoonlijkheidskenmerken
122 CERQ Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Cognitieve copingsstrategieën na negatieve gebeurtenissen
123 CIS-20R Checklist Individuele Spankracht Meet verschillende aspecten van moeheid
124 CISS-NL Coping Inventory for Stressful Situations Meten van multidimensionele coping en copingsstijlen
125 HiPIC Hierarchical Personality Inventory for Children Beschrijft de normale variatie aan persoonlijkheidsverschillen (adaptieve verschillen) van kinderen
126 IPO Inventory of Personality Organisation ?
127 NOSI Nijmeegse Ouderlijke Stress Index Meet de stress of belasting bij het opvoeden van een kind
128 VG&O/ OBVL Opvoedingsbelastingslijst Meet de opvoedbelasting
129 P3 P3 In kaart brengen van pallet aan palliatieve activiteiten
130 RS-NL Resillient Scale - Nederlandse versie Meet de mentale veerkracht
131 UCL Utrechtse Coping Lijst Copingvaardigheden: omgaan met problemen en gebeurtenissen
132 VG&O/ VGFO Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders Meet hoe ouders het gezinsfunctioneren ervaren
133 VK+ VK+ Meten van de mentale veerkracht
134 VG&O/ VMG Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen Meet ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen
135 VG&O/ VSOG Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag Meet de manier van opvoeden en ouderlijk gezag
136 AAQ-II-NL Acceptance and Action Questionaire Betekenisgeving bij chronische ziekten
137 ABVK Amsterdamse Biografische Vragenlijst Persoonlijkheidskenmerken
138 EQ-5D Vragenlijst kwaliteit van leven Indicatie van kwaliteit van leven
139 Mini Plus M.I.N.I. Internationaal Neuropsychiatrisch Interview Visueel constructieve vaardigheden en performale shifting.
140 SPoNDs Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl Positief zelfbeeld, Negatief zelfbeeld en Vertrouwen in anderen
141 TCS Test Cognitieve Stijlen functionele en dysfunctionele denkstijlen
142 Ziekte Cognitie Lijst Ziekte Cognitie Lijst Betekenisgeving bij chronische ziekten
143 BZO Beroepskeuze Zelf-onderzoek oriëntatie bij de keuze van opleiding of beroep
144 UBOS Utrechtse Burn Out Schaal Emotionele uitputting, vervreemding van anderen, persoonlijke bekwaamheid.
145 AGS-30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30 Zelfbewustzijn; gevoeligheid voor anderen; vermogen tot hanteren van nieuwe situaties.
146 AGS 30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30 Zelfbewustzijn; Gevoeligheid voor anderen; Vermogen tot hanteren van nieuwe situaties
147 Autonomie Autonomielijst Zelfbewustzijn; gevoeligheid voor anderen; vermogen tot hanteren van nieuwe situaties.
148 MALT München Alkohol Test Screening op alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid.
149 CV-50 Communicatieve Vragenlijst Destructieve communicatie, Intimiteit, Vermijding
150 FRT Familie Relatie Test Waarneming familierelaties door kind
151 GKS-II GezinsKlimaatSchaal In kaart brengen van aantal belangrijke aspecten van het gezinsfunctioneren
152 GVL Gezinsvragenlijst Functioneren van het kind in de gezinsomgeving
153 MMQ Maudsley Marital Questionnaire Relatiesatisfactie, Seksuele satisfactie en Algemene levenssatisfactie
154 NGT-K Nijmeegse Gezinsrelatie Test - Kinderversie Meet de relatie van de cliënt met de andere gezinsleden
155 NRV Nederlandse Relatie Vragenlijst kwaliteit van intieme relatie, relatie-stabiliteit, voorspellen en meten/evaluatie van therapiesucces
156 OKIV-R Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised Meet het concrete gedrag, opvattingen en affect tussen een ouder en een kind
157 SOG-8 Schaal voor Ouderlijk Gedrag (-8 jaar) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
158 SOG-K Schaal voor Ouderlijk Gedrag (kind over vader/moeder) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
159 SOG Schaal voor Ouderlijk Gedrag (ouderversie) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
160 SSF Sexual Satisfaction Form Seksuele tevredenheid
Persoonlijkheidsonderzoek
161 ATL Adolescenten Temperament Lijst Meten van temperamentseigenschappen
162 BVAQ-40 Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire Meet alexithymie
163 DIPSI Dimensional Personality Sympton Itempool for Children Meet de volledige variatie aan persoonlijkheidsgereleteerde symptomen bij kinderen
164 ECR Experiences in Close Relationships Meet gehechtheidsstijl
165 EPPS/ GEPPS Edwards Personal Preference Schedule objectieve, niet-projectieve persoonlijkheids test. Meet persoonlijkheidskenmerken
166 IIP-32 Inventory of Interpersonal Problems Meet interpersoonlijke problemen
167 KID-N Kent Infant Development Scale Bepaalt het ontwikkelingsniveau van een kind met een mentale leeftijd tot ruim 1 jaar
168 PDQ-R Personality Disorder Questionnaire-Revised Screening persoonlijkheidsstoornis vlgs. DSM
169 PDQ-4+ Personality Disorder Questionnaire-4+ Screening Persoonlijkheidsstoornis vlgs. DSM-IV
170 SCID-II-SL SCID-II Persoonlijkheidsvragenlijst Screening van persoonlijkheidspathologie vlgs. DSM-IV
171 SCID-II Structured Clinical Interview for DSM-IV As II Screening van persoonlijkheidspathologie vlgs. DSM-IV
172 SIPP Severity Indices of Personality Problems Ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen
173 SIW Schaal voor Interpersoonlijke Waarden Meet wat mensen belangrijk vinden in hun sociale verkeer met andere mensen
174 SPQ Schizotypal Personality Questionnaire schizotypische persoonlijkheidskenmerken
175 SPQ-R Schizotypal Personality Questionnaire-R schizotypische persoonlijkheidskenmerken
176 TCI Temperament en Karakter Vragenlijst dimensies van temperament en karakter.
177 TCI / VTCI Temperament en Karakter Vragenlijst dimensies van temperament en karakter.
178 VKP Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid Persoonlijkheidskenmerken vlgs. DSM-IV en ICD-10
179 CBSA Competentie Belevings Schaal voor Adolescenten Hoe kinderen zichzelf vinden functioneren en hun gevoel voor eigenwaarde
180 CBSK Competentie Belevings Schaal voor Kinderen Hoe kinderen zichzelf vinden functioneren en hun gevoel voor eigenwaarde
181 Young SMI Young Schema Mode Inventory Meet emotionele toestanden van moment tot moment en coping responses
182 Young Schema Young Schema Vragenlijst YSQ-L3a persoonlijkheidskenmerken: cognitieve schema's
183 Young YCI Young Conscientiousness persoonlijkheidskenmerken: conscientiousness
184 Young YPI Young Parenting persoonlijkheidskenmerken: parenting
185 Young YRAI Young Vermijden persoonlijkheidskenmerken: vermijden
186 Young Atkinson Mode Inventory (YAMI-PM) Young Atkinson Mode Inventory persoonlijkheidskenmerken: cognitieve modi
187 Neo FFI NEO-FFI (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model
188 Neo FFI-3 NEO-FFI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model
189 Neo PI-R NEO-PI-R (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model plus facetten ervan.
190 Neo PI-3 NEO-PI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model plus facetten ervan.
191 DAPP-SF Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
192 DAPP-BQ Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
193 DAPP Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
194 HAP Hertero-Anamnetische Persoonlijkheidsvragenlijst Beoordeling persoonlijkheidskenmerken t.b.v. screening op persoonlijkheidspathologie
195 MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2 persoonlijkheidsdimensies
196 MTP-BS Multiculturele Persoonlijkheidstest Big-Six Inzichtelijk maken van iemands persoonlijke eigenschappen
197 NKPV Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst Meten van een aantal persoonlijkheidskenmerken
198 NPST Negativisme, Psychopathologie & Somatisering Test Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering
199 NPV-J Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
200 NPV-J-2 Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst - 2 Hoofddimensies van persoonlijkheid
201 NPV Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
202 NPV / NPV-2 Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
203 NPV / NPV-2 NPV-2-R Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
204 NVM Nederlandse Verkorte MMPI Persoonlijkheidsorganisatie
205 4-PT Vier Platen Test Projectietest: geschreven verhaal op basis van vier platen.
206 HTP-Tekeningen House Tree Person Tekeningen Visuo constructie; projectietest
207 TAT Thematic Apperception Test Projectietest: inhoud van het psychisch leven.
208 ZALC Zinnenaanvullijst Curium Geeft een indruk van de psychosociale of sociaal-emotionele ontwikkeling
209 ZAT-79/SCT Zinnen Aanvul Test 79 projectietest verbaal: meet bewuste thema's.
210 ADHD Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Human Resources
211 BIP BIP Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Geeft het zelfbeeld dat een kandidaat heeft m.b.t. functioneren in een werkomgeving
212 C-Scan Competentiescan Geeft overzichtelijk beeld van afstand tussen functieprofiel en persoonlijke profiel
213 DAT Differentiële Aanleg Test meet de cognitieve capaciteiten van een kandidaat
Neuropsychologisch
214 RBMT (Rivermead) Rivermead Behavioural Memory Test Verbaal, Visueel en Visuo-ruimtelijk geheugen in onmiddellijke, uitgestelde en prospectieve condities
215 WMS-R Wechsler Memory Scale-Revised Algemeen Geheugen: verbaal en visueel geheugen, aandacht/concentratie en lange termijn retentie
216 Nieuwe 15-WT-A Nieuwe 15-Woorden Test A Lange termijn geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal; retrieval stoornis
217 Nieuwe 15-WT-A/B Nieuwe 15-Woorden Test A/B Lange termijn geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal; retrieval stoornis
218 8-WT Acht-Woorden-Test (uit ADS-6) Leervermogen; lange termijn geheugen; retrievalstoornis.
219 Verhaaltje Babcock Verhaaltje Babcock Verbaal geheugen: inprenting van zinvol logisch samenhangend materiaal.
220 Verhaaltje Bobertag Binet Verhaaltje Bobertag Binet Verbaal geheugen/lange termijn geheugen: inprenting zinvol logisch samenhang. materiaal.
221 Verhaaltje Diesveldt Verhaaltje Diesfeldt P.O.D., begrijpend lezen Verbaal geheugen; receptieve taalvaardigheid.
222 Verhaaltje Rivermead RBMT Verhaaltje Rivermead verbaal geheugen; onmiddellijke reproductie en uitgestelde herinnering
223 VLGT VLGT Mondeling geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal
224 Wais cijferreeksen Wais Cijferreeksen cijfermatig geheugen; concentratievermogen.
225 Benton Benton Visuele Retentie Test Visuele perceptie; visueel geheugen; visuo-constructie
226 LLT Location Learning Test Brengt de effecten van o.a. dementie en veroudering, beroertes en medicatie in kaart
227 RVDLT Rey Visual Design Learning Test Meet capaciteit korte- en langetermijngeheugen en het leervermogen voor visuele informatie
228 SAN Begrip van Zinnen SAN Begrip van Zinnen (subtest 3) Receptieve taalfunctie
229 BBT Boston BenoemTaak Diagnosticeren (lichte) woordvindingsproblemen bij personen: gezond, taalstoornis of hersenletsel
230 Benoemen Lindeboom POD Benoemen Visueel Lindeboom Visueel geheugen.; expressieve taalvaardigheid
231 Fluency Woordopnoemen Categorie: Semantisch geheugen; snelheid, associatief. Letter: Executief functioneren
232 GIT Woord Fluency GIT Woord Fluency Verbaal geheugen expressief; snelheid van denken; associatief vermogen
233 SAN Benoemen Visueel SAN Benoemen Visueel (subtest 5) Expressie van taalfuncties: productief taalgebruik op woordniveau
234 SCICA Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents Gedrag, emoties, interactiestijl en klachten
235 Hooper Hooper Visual Organization Test (VOT) Perceptuele Organisatie
236 Klok Kijken POD Klok Kijken POD Ruimtelijk coördinatievermogen: stoornis in ontvangst en analyse van informatie
237 Poppelreuterplaten Luria Poppelreuterplaten Luria Visueel receptief vermogen: visuele integratie
238 RMT-Faces Recognition Memory Test - Gezichten geheugenstoornis bij gelocaliseerd hersenletsel en cerebrale atrofie; visueel perceptieve capaciteiten
239 RMT-Faces/Words Recognition Memory Test-Gezichten & Woorden geheugenstoornis bij gelocaliseerd hersenletsel en cerebrale atrofie; visueel perceptuele capaciteiten
240 Wais Blokpatronen Wais Blokpatronen Perceptuele organisatie: visueel ruimtelijk inzicht en organisatie
241 Beery VMI Development Test of Visual-Motor Integration Meet de oog-hand coördinatie
242 CFT Complex Figure Test (Rey Osterrieth) Visuo-ruimtelijke stoornissen, geheugenstoornissen
243 Complex Figure Test Complex Figure Test (Rey Osterrieth) Visuo-ruimtelijke vaardigheden en visuo-ruimtelijk geheugen
244 Rey Complex Figure Test Rey Complex Figure Test Meet de visuo-ruimtelijke vaardigheden en het visuo-ruimtelijk geheugen
245 Bourdon-Vos Bourdon-Vos Test Volgehouden aandacht en concentratie door kinderen; algemene organiciteit
246 Bourdon-Wiersma Bourdon-Wiersma Test Volgehouden aandacht en concentratie; algemene organiciteit
247 D2 Aandachts- en Concentratietest Meet aandacht en concentratie
248 Stroop Stroop Kleur-Woord Test Gerichte aandacht; exclusief concentratievermogen en afleidbaarheid
249 DK-CWT / Stroop D-KEFS Color-Word InterferenceTest Het vaststellen van executieve functies
250 DKefs-CWIT / Stroop D-KEFS Color-Word InterferenceTest Primaire executieve functies: verbale inhibitie en cognitieve flexibiliteit
251 TEA-Ch Test of Everyday Attention for Children Test concentratie / aandacht: Selectief, Volgehouden en controle (switching)
252 TMT Trailmaking Test/ Ketentest Aandacht & concentratie; (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen, flexibiliteit denken)
253 TMT, Trailmaking Trailmaking Test/ Ketentest Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; flexibiliteit denken)
254 DK-TMT, Trail Making Test D-Kefs Trail Making Test Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; flexibiliteit denken)
255 DK-TMT/ Trail Making Test D-Kefs/ Trail Making Test Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; mentale flexibiliteit)
256 BADS-C Behavioural Assessment Dysexecutieve Syndrome Children algemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
257 BADS Behavioural Assessment of the Dysexecutieve Syndrome algemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
258 Brief Executieve Functies Gedragsvragenlijst Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
259 Brief(-A) Executieve Functies Gedragsvragenlijst Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
260 FAB Frontal Assessment Battery Screeningstest voor frontaal disfunctioneren bij neurodegeneratieve ziekten
261 K-SNAP Kaufman-Neuropsychologische screening Meet basale aandacht, oriëntatie, waarneming en geheugen, redeneren en planning
262 Meander, Luria Meander, Luria (ADS-6) Visueel constructieve vaardigheden en performale shifting.
263 SDMT Symbol Digit Modalities Test Visueel ruimtelijk; perceptie; motoriek/schrijven; taal/spraak; snelheid van denken.
264 TLT, Tower of London Tower of London Test Planning en probleemoplossend vermogen
265 DK Tower Test D-KEFS Tower Test Meet verschillende strategische executieve functies
266 DKefs Tower Test D-KEFS Tower Test Meet verschillende strategische executieve functies
267 WCST Wisconsin Card Sorting Test meet cognitieve flexibiliteit; perseveratie en het vermogen tot abstract redeneren
268 ADS-6 Amsterdamse Dementie Screening Test Screening dementie: dementie van Alzheimer type (DAT) en Multi Infarct Dementie (MID).
269 CST Cognitieve Screening Test Screening van cognitieve stoornissen bij ouderen.
270 Camcog Camdex/Camcog oriëntatie, taal, geheugen, aandacht, rekenen, praxis, abstract functioneren, visuo-perceptie
271 EMCT Expanded Mental Control Test Screening voor Depressie van cliënten in verpleeghuizen
272 Kloktekenen Kloktekenen Bijdrage diagnostiek van dementie door testen van cognitieve functies
273 MMSE-Standaard Mini Mental State Examination, gestandaardiseerd Vermindering van cognitieve functies bij ouderen
274 MoCA Montreal Cognitive Assessment Screeningsinstrument voor lichte cognitieve stoornissen
275 Rekenen P.O.D. Rekenen P.O.D. abstractievermogen
276 Toutenburger Vragenlijst Toutenburger Vragenlijst geheugen en oriëntatie bij dementerenden.
277 VAT Visual Association Test Signaleren van anterograde amnesie en daarmee verband houdende ziektebeelden
Intelligentie-onderzoek
278 GIT-2 Groninger Intelligentie Test -2 Algemene Intelligentie
279 KAIT KAIT Algemene intelligentie; Crystallized (schoolkennis); Fluid (probleemoplossing)
280 RAKIT Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test Ruimtelijk-perceptuele redeneerfactor: logisch redeneren, nauwkeurig waarnemen en afleiding
281 WAIS Wais Algemene intelligentie
282 WAIS-III Wais-III Algemene intelligentie
283 WAIS-IV Wais-IV-NL Algemene intelligentie
284 WISC-III Wechsler Intelligence Scale for Children Algemene intelligentie
285 WPPSI-R Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Algemene intelligentie
286 WPPSI-III Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Algemene intelligentie
287 Raven Advanced Raven Advanced Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: conceptueel denken, abstract redeneervermogen; 'G'-factor (alg. intel.)
288 Raven Coloured Jeugd Raven Coloured Progressive Matrices (Jeugd) non-verbaal intelligentieniveau: visueel-perceptuele capaciteiten en analoog redenenen
289 Raven Coloured Ouderen Raven Coloured Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: visueel-perceptuele capaciteiten en analoog redenenen
290 Raven Standard Raven Standard Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: abstract denken, analoog redeneren; 'G'-factor.
291 SON-R Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest Niet-verbale algemene intelligentie; niveau van cognitieve ontwikkeling
292 NLV/NART Nederlandse Leestest Volwassenen Schatting pre-morbide intelligentie cerebraal beschadigde-, dementerende- en psychotische patiënten